TovaGallery

תקנון תנאי שימוש, שילוח והחזרות באתר Tovagallery-
א. www.tovagallery.co.il הוא אתר אינטרנט המוכר מוצרים דרך אתר האינטרנט של היוצרת
וכן באמצעות אימיילים ,(להלן: “האתר”). המכירה נעשית באמצעות מכירה באתר.
ב. בכל מקום בתקנון זה שיש שימוש בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
ג. שימוש באתר, ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע”י האתר, מהווה את הסכמת הלקוח לקבל
ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
ד. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידי הלקוח (להלן “לקוח”) באתר,
ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר.
ה. המחירים המוצגים באתר אינם מחויבים בגלריה, לעתים קיימת הנחה מיוחדת לרכישה באתר
בלבד או הנחה בגלריה עצמה שאינה קיימת באתר.
הליך הרכישה
א. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת
דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר תעודת זהות ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת
הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה.
ב. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, אשר חלקם מוזכרים בסע’ א’, יחשב לביצוע
הזמנה ע”י הלקוח (להלן “הזמנה”). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס
האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, הפעולה תאושר והמוצר ישלח.
חיוב הלקוח עבור המוצר, יתבצע דרך כרטיס האשראי, לאחר ההזמנה.
ג. למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו
מחייב את האתר. רק הרישום שנרשם במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
ד. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת
האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה
ע”י חברת האשראי.
ה. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים
ואזרחיים.
ו. במידה וההזמנה לא אושרה ע”י חברות האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה. לצורך השלמת
ההזמנה יידרש הלקוח ליצור קשר עם שירות הלקוחות של האתר לצורך הסדרת אישור חברות
האשראי לביצוע ההזמנה. למען הסר ספק, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי
האשראי ע”י הלקוח. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י
חברת כרטיסי האשראי. לא פעל הלקוח להסדרת האישור בתוך 3 ימים ממועד קבלת ההודעה על
סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה האתר זכאי לבטל את ההזמנה.
ז. ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לסעיף 7 להלן.
ח. חשבונית מס קבלה תשלח ללקוח עד כ- 24 שעות לאחר אישור ההזמנה ע”י האתר.
ט. האתר שומר לעצמו את הזכות לבקש מהלקוח צילום ת.ז למען אימות העסקה.

אספקה ומשלוחים המוצרים
א. האתר יספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת
שהלקוח הקליד או מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בדף המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת
באתר.
ב. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר.
ג. האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח
עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות עיכוב בעבודת דואר ישראל, שביתות השבתות
וכיוצ”ב.
ד. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר
באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.
ה. זמני אספקת המוצרים המצויינים כוללים רק את חישובם של ימי עסקים בלבד – ימי א’ עד ה’,
לא כולל ימי שישי, שבת, ימי שבתון, ערבי חג וימי חג.
ו. על הלקוח להודיע מיידית לאתר אם המוצר לא סופק בתקופת האספקה המפורטת באתר. במידה
והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, האתר יחזיר ללקוח את
הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר בכפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא
נכונות התלונה ברישומי האתר.
ז. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי
בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס
האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.
ח. בכל בקשה לביטול הזמנה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר,
על חשבונו, את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול
מכל מין וסוג שהוא.
ט. האתר שומר לעצמו את הזכות לבקש מהלקוח צילום תעודת זהות למען אימות העסקה.
דואר שליחים
משלוח לביתך או למקום עבודתך עד 5 ימי עסקים. נציג חברת השליחויות תיצור עימך קשר
ותתאם הגעת השליח לכתובת שעדכנת בהזמנה. אין ביכולתנו לקחת אחריות על עיכובים שחלים
בחברות השליחויות/דואר אך נשמח לעמוד לרשותך ולבדוק סטטוס הזמנה בטלפון 054 –
9720180. כמו כן על אחריות הלקוח להיות בכתובת בעת הגעת השליח ולענות לטלפון בעת
יצירת הקשר ע״י השליח.
איסוף עצמי בנק’ איסוף
הפריט יגיע לנק’ האיסוף באיזורך עד 8 ימי עסקים מיום הרכישה. עם הגעת הפריט לנק’ האיסוף
תקבל הודעה על כך.
איסוף עצמי בגלריה של טובה

לאחר שיצרו איתך קשר ניתן לבוא ולאסוף את הפריט.
משלוח מיוחד עד הבית
הפריט יגיע לכתובת אשר תינתן ע״י הלקוח עד כ- 8 ימי עסקים בהתראה של 24 שעות מראש.
עליך הלקוח או מי מטעמו להיות בכתובת בעת אספקת הפריט על מנת לקבלו. במידה ולא יוכל
הלקוח לקבל את הפריט ביום החלוקה יתאחר המשלוח בעוד כעד 8 ימי עסקים
שירות לקוחות
שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות דרך דף צור קשר בתחתית העמוד
האתר יעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה אליו בתוך 24 שעות. ניתן גם ליצור קשר
בשעות העבודה בטלפון 054-9720180
כשרות להשתמש באתר
א. לקוח רשאי לבצע הזמנות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: הלקוח כשיר
לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות
משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב. 2. הלקוח הנו בעל תעודת
זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. 3. הלקוח הנו בעל
כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו”ל ע”י אחת
מחברות כרטיסי האשראי. 4.הלקוח הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת
בישראל.
ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהיה האתר, רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה באתר אם:
1. הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין. 2. הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון.
3. הלקוח מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון. 4.הלקוח ביצע
מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר- או בפעילות התקינה של האתר.
סודיות מידע
מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר
א. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי הלקוח במסגרת מילוי טופס ההרשמה יהיו כפופים למדיניות
הפרטיות של החברה.
ב. החברה לא תמסור את פרטיי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: – אם תידרש
לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; – אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין
פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם
יהיו, בין הנרשם לבין חברה; – אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם
מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים
כלשהם. – אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע
מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; – אם
תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר הנרשם איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם
חברה ו/או עם מי מטעמה; – אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים

לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות השיווקית של
החברה. לנרשמים לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם
מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.
ג. מילוי טופס הרכישה מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם שלו וכל נתון שיופק על
סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע
אחד או יותר של חברה או מי מטעמה, וכי ייעשה במידע זה שימוש בהתאם למטרות הבאות:
למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של
דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט,
בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר); לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי,
עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור
תלונות ו/או ביקורות; לצרכי דיוור חומר שיווקי ופרסומי, לרבות באמצעות “עוגייה” (cookies).
שימוש כאמור בפרטי הנרשם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות. עוד מוסכם שמידע כאמור יחשב
לקניינה של החברה והנרשם מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש ו/או בעלות במידע כאמור,
לרבות ויתור על כל טענה על פי חוק הגנת הפרטיות, תשמ”א 1981. החברה לא תיחשב כמפרת
התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות משתמש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ”ה
– 1995, שיהיה בו כדי לזהות משתמש או להתחקות אחריו על ידי אחר, ואשר נובע מהשימוש
באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
ד. הלקוח מאשר שידוע לו שלא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ”ל
נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל
בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד
ו/או פיצוי כלשהו.
ה. לקוחות שמתנגדים לשימוש בפרטיהם; או שמעוניינים להסיר עצמם ממאגר המידע הרשום
בבעלות חברה; או שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר; יודיעו על כך בכתב בדואר
האלקטרוני של החברהwww.tovagallery.co.il או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור
ובמקרה זה החברה תפעלו בהתאם להוראה שנמסרה לה www.tovagallery.co.il
ביטול הזמנה
א. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן:
“חוק הגנת הצרכן” )
ב. ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום
קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר
מביניהם;
ג. ביטול הזמנה יעשה בכתב באמצעות הודעה ע”י שליחת דואר אלקטרוני לאתר.
ד. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחוייב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על
5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.
ה. ביטול ההזמנה ע”י הלקוח כפוף לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם, ללא
פגיעה, ללא נזק, ללא פגם וללא קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ו. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שנעשה בהם כל שימוש.
ז. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.
ח. זיכוי כספי יינתן בלבד לאחר החזרת המוצר.
ט. הלקוח יישא בעלות החזרת המוצר לאתר.
י. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה: 1. במידה ונפלה בהצעת האתר טעות סופר כלשהי; 2.
במידה ויתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו. 3. כאשר
העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה. – ביטול המכירה יימסר לקונה בטלפון ו/או בכתב
לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה. – במידה והתגלה כי המוצר אזל
מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. במקרה של ביטול
הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם
ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה
יותר.
ביטול הזמנה שובר מתנה
א. ניתן לבטל את העסקה עד 14 ימים מיום רכישה שובר המתנה. שיעור דמי הביטול: 5% מערך
העסקה או 100 ₪ הנמוך מבניהם. ב. התוקף לניצול שובר מתנה או קורס הוא שנה מיום רכישתו.
ג. בכל מקרה לאחר 14 ימים מיום הרכישה לא יהיה ניתן להחליף שובר מתנה בסכום לרכישה
בגלריה או בזיכוי כספי.
אחריות על מוצרים
א. אחריות על המוצר תינתן אך ורק על פגמים אשר נובעים מייצור לקוי של אותו מוצר.
ב. האחריות היא בפני פגמים.
ג. בשום מקרה לא יהיו האתר, אחראי לנזקים מיוחדים, עקיפים, או כתוצאה משימוש לקוי
במוצרים. ב. אין האחריות מכסה שימוש לא נאות, שימוש לקוי, שינוע או אחסון לא נכון של
המוצר. ב. תקופת האחריות על המוצרים באתר משתנה ואינה קבועה.
תנאים נוספים
א. טעות סופר בתיאור או במחיר המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה
בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים
בפועל.
ב. האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד
שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה של אחד מהמוצרים באתר. על פי
תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה
שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
ג. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות
הפעולות.

ד. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר,
סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין
להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא
בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י
החוק.
ו. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל,
ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בלבד.
ז. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים, אין בקישורים אלה בכדי ללמד על תוכנם
או מהימנותם של המידע ו/או התכנים המצוי באתרים אלו, בכל מקרה מובהר כי האתר לא יישא
באחריות בקשר למידע ו/או תכנים אלו ולא תהא לך כל טענה בגין כך. שינויים באתר והפסקת
השירות החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את תנאי השימוש באתר מפעם
לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. דין ושיפוט
הדין החל על הסכם זה ועל השירות הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם
הסכם זה ו/או בקשר עם השירות מוקנית לבית המשפט המוסמך.