TovaGallery

ביטול עסקה ודרכי ביטול
זכות הצרכן לביטול עסקת מכר מרחוק בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 14ג(ג) לחוק הגנת הצרכן,
תשמא 1981 (להלן: החוק) הינה מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת
הנכס, או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר מבניהם. זכות צרכן שהוא אדם עם
מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה חודשים מיום
עשיית העסקה – מיום קבלת הנכס או מיום קבלת מסמך עיקרי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד
שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת
אלקטרונית
לצורך מימוש זכות לביטול עסקה על פי הוראות החוק יש למסור הודעת ביטול לחברה באחת
מהדרכים הבאות:
לאומנית טובה הורביץ – בהודעה בעל פה בטלפון מס 054-9720180 בימים א – ה בין השעות
10:00-17:00
בהודעה בעל פה שניתן למסור לטובה הורביץ
בהודעה בעל פה שניתן למסור במקום העסק בכתובת: הקשת 1 פרדס חנה כרכור
בדואר רשום לכתובת טובה הורביץ, ת.ד. 957 פרדס-חנה-כרכור, מיקוד 3707976
בהודעה בכתב באמצעות מילוי יצירת קשר בתחתית עמוד זה
בהודעת הביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו